A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
Волинська область, Луцький район

Заява про визначення обсягу розділу "Стратегічна екологічна оцінка – Охорона навколишнього природного середовища" проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області"

Дата: 05.12.2019 15:51
Кількість переглядів: 377

Заява про визначення обсягу розділу

"Стратегічна екологічна оцінка –

Охорона навколишнього природного середовища" проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області"

Розробка розділу "Стратегічної екологічної оцінки – Охорони навколишнього природного середовища" проекту "Генеральний план                  с. Тарасове Луцького району Волинської області" щодо формування екологічно безпечного середовища с.Тарасове, виконується відповідно Закону України "Про СЕО"(ст.11, п.3) та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

Замовник:

Заборольська сільська  рада Луцького  району Волинської області. ЄДРПОУ 04332242.

 Поштова адреса: 45623 Волинська область Луцький район село Забороль вулиця Володимирська, 34а, телефон (0332) 794 117; мобільний (095)8052265.

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його звязок з іншими документами державного планування.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається згідно ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту". Рішення генерального плану повинні відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", а також інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожної та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння територій.

Генеральний план розробляється з врахуванням рішень Схеми планування території Волинської області. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізується та уточнюється детальними планами територій.

При розробленні генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункті.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або обєктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" передбачає формування проектних рішень на всій території села Тарасове. Проектні рішення охоплюють всі види діяльності, які провадяться або провадження яких запроектовано в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території , в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно проект не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі плану зонування території.

Таким чином проект визначає територіальні умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населеного пункту.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральної дороги та виробничих обєктів.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об’єктів; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту. До сфери охоплення СЕО проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоровя населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами с. Тарасове.

Для досягнення цілей СЕО

збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1.Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області;

2.Статистичний щорічник Волинської області;

3.Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011р. №3038-VI із змінами;

- Закон України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо класифікації автомобільних доріг загального користування" від 20.12.2011 р. №4203-VI;

- Закон України "Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів" від 28.12.1998 р. №2349;

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ(із змінами);

- Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

- Закон  України "Про відходи";

- Закон України "Про екологічну мережу України";

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення";

- низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4.Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

Ймовірні наслідки:

1.Для довкілля, у тому числі для здоровя населення

Проект "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" є комплексним документом, проектні рішення якого можуть впливати на стан довкілля та здоровя населення.

Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт, повітря, поверхневі води.

Виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території , а також на здоров’я населення.

2. Для територій з природоохоронним статусом

На захід від села Тарасове знаходиться ботанічна пам'ятка природи місцевого значення "Група дубів-велетнів" та парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення - "Першотравневий".

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової , громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, споруд та мереж інженерної інфраструктури населеного пункту, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методом розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області", рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення розділу

"Стратегічна екологічна оцінка"

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану села Тарасове , їх потенційний вплив на стан довкілля та здоровя населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення звязків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень - на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України, у першу чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднень навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку вулично-дорожної мережі населеного пункту з дотриманням нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території         с. Тарасове.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та помякшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту визначається статтею 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" і складається з наступних розділів:

1.Зміст та основні цілі генерального плану с. Тарасове, його звязок з іншими документами державного планування;

2.Характиристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3.Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоровя на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області".

5.Зобовязання /вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі повязані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань /вимог під час підготовки документа державного планування;

6.Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7.Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання проекту;

8.Обгрунтування вибору виправданих альтернатив , що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9.Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10.Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області".

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невідємною складовою проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області".

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заява про визначення обсягу розділу "Стратегічна екологічна оцінка – Охорона навколишнього природного середовища"» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви - обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

11.Громадське обговорення розділу "Стратегічна екологічна оцінка – Охорони навколишнього природного середовища" до проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для містобудівної документації (ст.12, п.10).

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки проекту "Генеральний план с. Тарасове Луцького району Волинської області" подаються до:

Заборольської сільської  ради Луцького  району Волинської області. ЄДРПОУ 04332242. Поштова адреса: 45623 Волинська область Луцький район село Забороль вулиця Володимирська, 34а, телефон (0332) 794 117; мобільний  (095)8052265.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь